Werkwijze

Werkwijze gastouderbureau De Kinderbrug

 • Heeft u interresse in gastouderopvang of in het werk van gastouder? Neem dan contact op met De Kinderbrug. Wij sturen u dan in eerste instantie ons informatiepakket toe.
 • Bent u als vraagouder na het lezen van de informatie geïnteresseerd in opvang via het gastouderbureau, dan wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Dit gesprek vindt plaats bij de vraagouder thuis en hierin worden de wensen en mogelijkheden met betrekking tot de opvang besproken.
 • Geeft u als vraagouder het gastouderbureau opdracht te zoeken naar een gastouder, dan ondertekent de vraagouder eerst de “overeenkomst voor bemiddeling tussen gastouderbureau en vraagouder”.
 • Als een gastouder zich na het lezen van de informatie kan vinden in de selectiecriteria en de richtlijnen van het gastouderbureau, dan volgt een intakegesprek bij de gastouder thuis. In dit gesprek worden de wensen en de mogelijkheden met betrekking tot de opvang besproken.
 • Om gastouder te worden moet aan verschillende eisen worden voldaan. Zo moet men in het bezit zijn van minimaal het diploma Helpende Welzijn of een diploma dat hieraan gelijk gesteld is. Voldoet men niet aan deze eis, dan kan men alsnog een diploma Helpende Welzijn behalen via een versnelde route.
 • Informatie hierover wordt door het gastouderbureau verstrekt. Daarnaast moet men een geregistreerd EHBO diploma voor kinderen behalen via het Oranje Kruis en moet de gastouder een verklaring omtrent gedrag aanvragen voor zichzelf, haar partner en haar volwassen kinderen (indien van toepassing). Wanneer deze documenten in het bezit zijn van het gastouderbureau kan deze een gastouder laten registreren in het Landelijk Register Kinderopvang.
 • Naar aanleiding van het intakegesprek en in overleg met haar team beslist de bemiddelingsmedewerkster of een gastouder ingeschreven kan worden bij het gastouderbureau. Men kan dan de “overeenkomst voor bemiddeling en begeleiding tussen gastouderbureau en gastouder” ondertekenen. Wanneer de gastouder geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang kan zij als gastouder daadwerkelijk aan de slag.
 • Heeft het gastouderbureau een geschikte gastouder voor vraagouder gevonden dan organiseert het gastouderbureau een kennismakingsgesprek. Dit gesprek wordt begeleid door een bemiddelingsmedewerkster. Ouders en gastouders beslissen zelf of er sprake is van een geslaagde bemiddeling.
 • Gaan vraag- en gastouder met elkaar verder, dan onderteken zij een “overeenkomst van opdracht”.
 • Gedurende de proeftijd van twee maanden vindt een 1e evaluatiegesprek plaats. Het doel van dit gesprek is om samen te kijken hoe de eerste periode is verlopen, of de gemaakte afspraken haalbaar zijn dan wel moeten worden bijgesteld.
 • Het gastouderbureau blijft bij de opvang betrokken d.m.v. telefonisch contact, huisbezoeken en evaluaties. In geval van verhindering van de gastouder kan het bureau voor vervangende opvang zorgen.
 • Het gastouderbureau verzorgt E.H.B.O. cursussen, koffieochtenden en doet aan deskundigheid bevordering door middel van thema-avonden en opvoedingscursussen.