Algemene richtlijnen en werkwijze De Kinderbrug 2015

 

De Kinderbrug staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang met registratienummer: 335782565

Gastouderbureau De Kinderbrug is een erkende instelling voor kinderopvang.Daarnaast maakt zij deel uit van de Kwaliteitskring Gastouderbureaus Overijssel, waardoor zij het logo mag voeren dat hierboven is afgebeeld: een keurmerk voor kwaliteit.Wanneer een vraagouder of een gastouder geïnteresseerd is in gastouderopvang via gastouderbureau De Kinderbrug wordt hen een informatiepakket toegestuurd. Op aanvraag kan een berekening meegestuurd worden van de bruto- en netto kosten van de benodigde gastouderopvang.

Een ouder komt voor kinderopvangtoeslag in aanmerking als hij/zij de kinderopvang  laat regelen door een gastouderbureau dat ingeschreven staat in bovengenoemd Landelijk Register. Ook de gastouder die de opvang gaat verzorgen moet in dit register zijn ingeschreven. De kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk en wordt maandelijks uitbetaald door de belastingdienst. Bij ontslag van één van de verzorgers heeft men nog 6 maanden recht op kinderopvangtoeslag.

Alle gastouders van De Kinderbrug staan vermeld in het Landelijk Register Kinderopvang.

INTAKE VRAAGOUDERS. Is een vraagouder na het lezen van de informatie geïnteresseerd in opvang via het gastouderbureau, dan kan een afspraak gemaakt worden voor een intakegesprek. Dit gesprek vindt plaats bij de vraagouder thuis of op het kantoor van het gastouderbureau. Tijdens dit gesprek worden de wensen en mogelijkheden met betrekking tot de opvang besproken.Geeft de vraagouder het gastouderbureau opdracht te zoeken naar een gastouder, dan ondertekent de vraagouder eerst de “overeenkomst tussen gastouderbureau De Kinderbrug en ouder tot bemiddeling en begeleiding voor kinderopvang”. Na ondertekening van deze overeenkomst gaat het gastouderbureau daadwerkelijk voor de vraagouder aan het werk.

INTAKE GASTOUDER  EN REGISTRATIE GASTOUDER IN HET LANDELIJK REGISTER KINDEROPVANG. Kan een gastouder na het lezen van de informatie zich vinden in de selectiecriteria en de richtlijnen van het gastouderbureau, dan volgt een intakegesprek bij de gastouder thuis. In dit gesprek worden de wensen en de mogelijkheden m.b.t. de opvang besproken. De gastouderwoning moet aan de wettelijk gestelde eisen betreffende veiligheid en gezondheid voldoen. Dit wordt in kaart gebracht middels een risico inventarisatie die door een medewerker van het bureau wordt uitgevoerd. Als een gastouder aan alle eisen voldoet (of bereid is te voldoen), dan kan ze ingeschreven worden bij het gastouderbureau. De gastouder ondertekent dan een “overeenkomst tussen gastouderbureau De Kinderbrug en gastouder tot bemiddeling voor en begeleiding van kinderopvang”.

Als gastouder kun je voor een vraagouder gaan werken als je geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang. Om voor registratie in aanmerking te komen heb je minimaal een diploma Helpende Welzijn nodig.Daarnaast moet je in het bezit zijn van een geldig en geregistreerd certificaat kinder EHBO van het Oranje Kruis. Het Gastouderbureau verstrekt informatie betreffende adressen waar dit certificaat behaald kan worden.Ook moet er een verklaring omtrent gedrag worden aangevraagd van de gastouder en van alle personen van 18 jaar en ouder die in het huis van de gastouder wonen.Wanneer deze documenten bij het gastouderbureau zijn ingeleverd, doet het gastouderbureau een aanvraag voor registratie bij de gemeente waar de gastouder de kinderen op gaat vangen. De gemeente stuurt de aanvraag door naar de GGD.Deze zorgt voor de verdere screening van de gastouder.Een inspecteur van de GGD brengt een bezoek bij de gastouder thuis. Bij goedkeuring kan de gastouder geregistreerd worden en wordt zij opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. Pas dan kan zij daadwerkelijk met de opvang van gastkinderen starten.

BEMIDDELING EN KENNISMAKING. Indien de ouder aan Gastouderbureau De Kinderbrug de opdracht geeft een gastouder voor de opvang van hun kind(eren) te zoeken, dan wordt in het bestand van gastouders een passende gastouder gezocht.Heeft het gastouderbureau een geschikte gastouder voor vraagouder gevonden dan organiseert het gastouderbureau een kennismakingsgesprek. Dit gesprek wordt begeleid door een bemiddelingsmedewerker en vindt plaats in het huis waar het kind (de kinderen) zal (zullen) worden opgevangen. Tijdens dit gesprek wisselt men informatie uit, er kunnen vragen worden gesteld en belangrijke aandachtspunten worden besproken. Daarna beslissen vraagouder en gastouder zelf of er sprake is van een geslaagde bemiddeling. Zonodig wordt een andere gastouder voorgesteld.

KOPPELING. Besluiten vraagouder en gastouder met elkaar verder te gaan, dan ondertekenen zij een “Overeenkomst van Opdracht tussen gastouder en ouder”. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over de opvang.De bemiddeling en de overeenkomst zijn gericht op de opvang van het kind (de kinderen).

PROEFPERIODE / EVALUATIE. In de gastouderopvang kennen we een proeftijd voor de eerste 2 maanden van de opvang. Dit geldt voor de overeenkomst tussen gastouder en ouder. (Dit staat los van het contract dat ouder heeft met het Gastouderbureau).Gedurende deze proeftijd vindt een 1e evaluatiegesprek plaats. Dit kan telefonisch worden gedaan, maar ook samen met vraagouder en gastouder en iemand van het Gastouderbureau. Het doel van dit gesprek is om te kijken hoe de eerste periode is verlopen, of de gemaakte afspraken haalbaar zijn dan wel moeten worden bijgesteld. Blijkt in de proefperiode dat de opvang niet naar wens van de ouder en/of gastouder is, dan is men naar elkaar toe niet gebonden aan de maand opzegtermijn. Dit gaat pas in na de proefperiode van 2 maanden.Het gastouderbureau gaat dan op zoek naar een andere gastouder.

HUISBEZOEKEN / EVALUATIE. Na het 1e evaluatiegesprek houdt het gastouderbureau contact met beide partijen. De bemiddelingsmedewerkers van het gastouderbureau bezoeken de gastouders minimaal tweemaal  per jaar. Tijdens één van deze bezoeken wordt er een evaluatie met gastouder en vraagouder gehouden. Ook is er n.a.v. van een huisbezoek telefonisch contact met de vraagouder.

PRIVACY. De vraag- en gastouder garanderen geheimhouding van hetgeen hem/haar ter kennis is gekomen omtrent zaken die de vraag- en gastouder in diskrediet kunnen brengen. Deze geheimhouding geldt ook na het stoppen van de opvang.

VERVANGING. Bij ziekte of vakantie van de gastouder, kan de vraagouder voor vervangende opvang een beroep doen op het gastouderbureau.

ZWANGERSCHAPSVERLOF GASTOUDER. Wanneer een gastouder zwanger is kan zij tijdens haar zwangerschapsverlof aanspraak maken op een uitkering. Deze uitkering moet aangevraagd worden bij het UWV. De bemiddelingsmedewerker van De Kinderbrug zorgt ervoor dat de gastouder deze formulieren tijdig ontvangt. Tijdens de periode van zwangerschapverlof zorgt het gastouderbureau voor vervangende opvang voor de gastkinderen.

OPVANG AAN HUIS. Gastouderbureau De Kinderbrug bemiddelt ook in opvang aan huis.Voor deze vorm van opvang geldt de regeling “dienstverlening aan huis”. Dit houdt in dat de ouder aan de opvangouder het minimum uurloon moet betalen, ongeacht het aantal kinderen waaraan opvang wordt geboden. Er is bij thuisopvang sprake van een gezagsverhouding, wat wettelijk aangemerkt wordt als een arbeidsverhouding. Nadere informatie hierover is op verzoek bij het gastouderbureau verkrijgbaar.Wanneer een gastouder maximaal 3 dagen per week opvang aan huis biedt op hetzelfde adres, betaalt de vraagouder over het loon geen sociale premies en loonbelasting. Dit is wel het geval wanneer een gastouder meer dan 3 dagen per week opvang aan huis biedt op hetzelfde adres.

OPZEGGING/BEËINDIGING. Een overeenkomst tussen vraagouder en gastouderbureau De Kinderbrug heeft een minimale looptijd van 6 maanden. Daarna heeft men een opzegtermijn van 1 maand. De overeenkomst van de vraagouder met het gastouderbureau dient schriftelijk opgezegd te worden. Gastouder en vraagouder hebben naar elkaar toe een opzegtermijn van 1 maand. Bij plotselinge beëindiging of het niet nakomen van de in de overeenkomst vastgelegde afspraken, draagt het gastouderbureau geen verantwoordelijkheid.

VERKLARING OMTRENT GEDRAG. Iedere gastouder dient een verklaring omtrent het gedrag te overleggen. Vindt de opvang bij de gastouder thuis plaats, dan moet ook van ieder gezinslid van 18 jaar en ouder een verklaring omtrent het gedrag worden overlegd.De Kinderbrug biedt gastouders de mogelijkheid de Verklaring Omtrent Gedag digitaal aan te vragen. Het Gastouderbureau maakt op de site van de Dienst Justis een digitaal bestand aan waar zij gegevens invult voor deze aanvraag. Vervolgens krijgt de gastouder een mail van de Dienst Justis. De aanvrager moet inloggen met haar/zijn DigiD en kan dan haar/zijn gegevens controleren en de aanvraag afronden en betalen.Daarnaast is het mogelijk een Verklaring op papier aan te vragen. Dit formulier kan men aanvragen  bij het Gastouderbureau. Het moet volledig worden ingevuld en persoonlijk, onder overlegging van een legitimatiebewijs, ingeleverd worden bij de gemeente waar de aanvrager staat ingeschreven.

AANTAL KINDEREN BIJ GASTOUDER EN ACHTERWACHT. Een gastouder mag maximaal 6 kinderen van 0 – 13 jaar tegelijk opvangen inclusief haar eigen kinderen tot 10 jaar. Van deze 6 kinderen mag ze maximaal 5 kinderen van 0 – 4 jaar opvangen, waarvan maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar en waarvan maximaal 2 van 0 jaar. Hiervoor moet in het huis van de gastouder de benodigde ruimte zijn. Daarnaast wordt door het Gastouderbureau beoordeeld of de gastouder over de nodige capaciteiten beschikt om aan dit aantal kinderen opvang te kunnen bieden. Een gastouder die meer dan 3 kinderen opvangt moet een achterwacht hebben.  De achterwacht moet op het moment van de opvang telefonisch bereikbaar zijn en, in geval van nood, binnen 15 minuten bij de gastouder kunnen zijn. Wanneer een gastouder op meerdere adressen kinderen opvangt, krijgt zij per opvangadres een registratie in het Landelijk Register voor Kinderopvang.

2 GASTOUDERS OP ÉÉN OPVANGADRES MOGELIJK.De bepaling dat slechts één voorziening op het woonadres van de gastouder mag worden ingeschreven vervalt. Hierdoor kunnen meerdere gastouders woonachtig op hetzelfde adres gastouder zijn op het woonadres. Door dit voorstel kunnen partners of huisgenoten allebei gastouder op het woonadres zijn. De eis waarbij maximaal zes kinderen tegelijkertijd kunnen worden opgevangen, blijft echter in stand.

EISEN AAN OPVANGRUIMTE. Het huis waar de kinderen worden opgevangen moet ten allen tijde rookvrij zijn.Voor opvang van kinderen jonger dan 1,5 jaar moet er een aparte slaapruimte aanwezig zijn (ruimte voor een bedje in een slaapkamer van b.v. de ouders)

VEILIGHEID EN PRAKTISCHE VOORZIENINGEN. De gastouder die opvang biedt in eigen huis zal in overleg met het gastouderbureau de nodige maatregelen moeten nemen met het oog op de veiligheid en gezondheid van het (de) op te vangen kind(eren). Een medewerker van het gastouderbureau houdt jaarlijks bij de gastouder een risico inventarisatie betreffende de veiligheid, de hygiëne en de gezondheid. Hiervoor worden lijsten gebruikt die op landelijk niveau zijn ontwikkeld. Voor de veiligheid en de gezondheid van de gastkinderen is het belangrijk dat het huis en de omgeving van de gastouder aan deze eisen voldoet. De actuele risico inventarisatie ligt ter inzage in het huis van de gastouder en een kopie van de ri bewaren we in het dossier van de gastouder op het Gastouderbureau.                                                                                                                

De GGD neemt jaarlijks een steekproef bij een tiental gastouders uit het bestand van het gastouderbureau, om te controleren of de gastouder nog aan de gestelde eisen voldoet. Jaarlijks controleert de GGD het gastouderbureau op het uitvoeren van deze risico inventarisaties.

PEDAGOGISCH BELEID. Iedere gastouder en vraagouder krijgt bij aanvang van de opvang het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau. Tijdens de huisbezoeken en de evaluaties dient deze als leidraad voor het gesprek.

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING. Op de website van De Kinderbrug kan men de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vinden en een handleiding bij deze Meldcode. De Kinderbrug heeft naast deze meldcode een protocol gemaakt wat we naast de meldcode gebruiken. Alle vraagouders en gastouders zijn in het bezit van het protocol en hebben hier kennis van genomen. Ook zal dit protocol aan alle nieuwe vraagouders en gastouders worden verstrekt.

VERZEKERINGEN

 • Zowel gastouder als vraagouder zijn verplicht een Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren af te sluiten.
 • Gastouders die kinderen in hun auto willen vervoeren moeten een inzittendenverzekering hebben.
 • Gastouderbureau De Kinderbrug heeft voor alle gastouders en kinderen die in de opvang zitten een collectieve ongevallen verzekering afgesloten, zodat zij verzekerd zijn op de tijden van de opvang.
 • Ook is er voor de gastouders een collectieve aanvullende Aansprakelijkheid Verzekering afgesloten voor situaties, waarin de eigen AVP niet voorziet.

Deze verzekeringen dekken geen schade als het ongeval of de schade niet in bijzijn van de gastouder plaats vindt. Bijvoorbeeld: als op dat moment één van de huisgenoten iets met het gastkind onderneemt.

KOSTEN GASTOUDEROPVANG. De kosten voor gastouderopvang zijn opgebouwd uit twee delen:

 • gastoudervergoeding
 • bureau- en begeleidingskosten

Gastoudervergoeding.

In 2015 is de adviesprijs per uur per kind € 4,75. Dit is het bedrag wat de gastouder per uur per kind ontvangt. De daguren gelden van 7.00 uur tot 23.00 uur. Is het kind ’s nachts bij de gastouder dan worden er 3 daguren in rekening gebracht voor de uren van 23.00 uur tot 7.00 uur de volgende dag. In het weekend is de uurprijs voor het eerste kind € 1,00 per uur hoger. De uurprijs voor huispersoneel (opvang bij de ouder thuis) is in 2015  € 12,30 per uur. In de kinderopvang wordt het kind met de meeste uren opvang als 1e kind aangemerkt. In de teruggave van de kinderopvangtoeslag wordt deze regel ook gehanteerd. Het 1e kind is dus niet altijd het oudste kind.

De bureau- en begeleidingskosten zijn gerelateerd aan het aantal uren opvang dat per kind per week wordt afgenomen. Deze zijn daarom niet voor iedereen hetzelfde.Voor het  berekenen van de bureau- en begeleidingskosten hanteren we 6 categorieën te weten:

   0 – 240 uren per jaar;

241 - 360 uren per jaar;

361 - 480 uren per jaar;

481 - 600 uren per jaar;

601 - 720 uren per jaar; 

Meer dan 721 uren per jaar.

Om een berekening te maken van de totale kosten, gaan we uit van het aantal uren dat men per week per kind nodig heeft. Dit vermenigvuldigen we met het aantal weken op jaarbasis. (voor het onderwijs 40 weken; daarbuiten 46 weken). We krijgen dan het totaal aantal uren op jaarbasis. Naar aanleiding van dit aantal uren bekijken we in welke categorie deze uren vallen voor de bureau- en begeleidingskosten.De uurprijs voor de gastouder en de bureau- en begeleidingskosten vormen samen de bruto kosten voor de opvang. Voor deze bruto kosten kunt u bij de belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen.Wij geven u graag op aanvraag een berekening van de bruto en de netto kosten, daar deze berekening gebaseerd is op uw persoonlijke situatie. 

RICHTLIJN VOEDINGGSKOSTEN/REISKOSTEN

 1. Broodmaaltijd    € 0,75
 2. warme maaltijd  € 1,75
 3. tussendoortjes   € 0,40 voor een halve dag en Buiten Schoolse Opvang,  € 0,75 voor een hele dag.

Als een gastouder reiskosten moet maken voor de opvang van de kinderen wordt een reiskostenvergoeding geadviseerd van € 0,19 per kilometer.

KASSIERSFUNCTIE.Gastouderbureau De Kinderbrug is wettelijk verplicht een kassiersfunctie te vervullen. Dit houdt in dat de maandelijkse facturen door het gastouderbureau bij de vraagouders geïncasseerd worden. De opvangkosten die in rekening zijn gebracht worden binnen 5 dagen doorbetaald aan de gastouder.De gastouder houdt maandelijks de opvanguren bij. Deze uren worden door de gastouder digitaal ingevuld en ook digitaal door de vraagouder geaccordeerd.Zodra de maandstaten verwerkt zijn ontvangen de ouders een factuur per mail en de gastouders een maandoverzicht per mail. Het gastouderbureau incasseert de factuur bij de vraagouder tussen de 7e en de 10e van de maand en betaalt de gastouder tussen de 12e en de 15e van de maand uit.

BELASTING GASTOUDER.Het gastouderbureau heeft de verplichting jaarlijks van elk kind een jaaropgave te doen aan de Belastingdienst van de totale opvangkosten en het totale aantal uren opvang. Op deze jaaropgaaf staat ook de naam van de gastouder vermeld, zodat bij de belastingdienst ook bekend is wat de inkomsten van de gastouder zijn in dat jaar. Daarnaast moet de gastouder zelf ook aangifte doen van zijn/haar verdiensten.  Heeft men recht op heffingskorting, dan kan men dit laten verrekenen. Om voor aftrekposten in aanmerking te komen is het van belang een goede administratie bij te houden. Bij de start van de opvang, ontvangt de gastouder hierover de nodige informatie.

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING.Het gastouderbureau verstuurt regelmatig een digitale  nieuwsbrief aan de ouders en gastouders. Hierin wordt o.a. informatie verstrekt over activiteiten die door het gastouderbureau georganiseerd worden en zaken die de opvang betreffen en die van belang zijn voor ouders en gastouders.Het gastouderbureau verzorgt koffieochtenden en doet aan deskundigheidsbevordering d.m.v. thema- avonden m.b.t. de opvoeding.

E.H.B.O.. Elke gastouder moet in het bezit zijn van een certificaat Eerste Hulp aan Kinderen. Dit certificaat moet geregistreerd staan bij het Oranje Kruis. De Kinderbrug biedt jaarlijks een herhalingscursus aan zodat het certificaat geldig blijft. Deze cursus wordt verzorgd door mevr. M. Pol – Douwes, arts, wonende in Lelystad. Zij is verbonden aan het Oranje Kruis en is bevoegd op te leiden voor dit certificaat.  

SPEEL – O – THEEK. Voor de gastouders in Kampen is er de mogelijkheid een abonnement voor het gastkind af te sluiten bij speel – o – theek ’t Hobbelpaard. De gastouders  in IJsselmuiden kunnen per 1 januari 2015 een abonnement krijgen voor hun gastkindjes bij de Speel – theek in het Kulturhuus. Dit gaat in overleg met het gastouderbureau.

OUDERCOMMISSIE. Sinds juli 2010 heeft De Kinderbrug een oudercommissie. Op dit moment zijn hierin 2 ouders vertegenwoordigd. Dit is te weinig om als commissie goed te kunnen functioneren. We zijn op zoek naar ouders die zitting willen nemen in deze oudercommissie.De doelstelling van de oudercommissie is de  belangen van de kinderen en de vraagouders van het gastouderbureau zo goed mogelijk te behartigen en de vraagouders te vertegenwoordigen. Er kan advies gegeven worden over de uitvoering van het kwaliteitsbeleid en het pedagogisch beleid en eventuele prijswijzigingen. Vraagouders kunnen met vragen en opmerkingen terecht bij de commissie. Dat kan via de email oudercie.kinderbrug@gmail.com. De oudercommissie komt 3 x per jaar bij elkaar. Er wordt vergaderd in het kantoor van De Kinderbrug.

KLANKBORDGROEP. In 2014 zijn we gestart met een Klankbordgroep van en voor gastouders. Hierin hebben 5 gastouders zitting. Zij zijn een schakel tussen de medewerkers van de Kinderbrug en de gastouders. Zij behartigen en vertegenwoordigen de belangen van de gastouders en kinderen; attenderen De Kinderbrug op zaken die van belang zijn voor het werken als gastouder en denken mee over deskundigheidsbevordering voor gastouders. Er wordt 3 x per jaar vergaderd.

AFSPRAKEN. Wanneer het contract tussen gastouder en vraagouder getekend is, hanteert men de afspraken die in deze richtlijnen worden aangegeven. Het gaat hierbij om de volgende zaken:

 

 • De minimale afname per kind per week is 5 uur, uitgezonderd de vakantieweken van de ouders. Bij flexibele opvang wordt 20 uren per maand berekend, ook hierbij uitgezonderd de vakantieweken van de ouders.
 • Wanneer de vraagouder een dag geen opvang nodig heeft (bijvoorbeeld in verband met een extra vrije dag) dient hij/zij minimaal 14 dagen van tevoren aan de gastouder te laten weten dat het gastkind op de afgesproken dag niet opgevangen hoeft te worden. Wanneer dit minder dan 14 dagen van te voren wordt doorgegeven, dient het aantal afgesproken opvang uren doorbetaald te worden.
 • Wanneer de vraagouder het kind eerder ophaalt (of eerder thuis is) dan is afgesproken, dient het overeengekomen aantal opvanguren te worden doorbetaald, tenzij anders is afgesproken.
 • De gastouder dient minimaal een week van tevoren aan de vraagouder te laten weten, dat zij het gastkind niet kan opvangen. De vraagouder hoeft de gastouder dan niet te betalen en kan bij het gastouderbureau terecht voor vervangende opvang.
 •  In geval van ziekte van het kind of van de vraagouder, wanneer opvang niet nodig is, dienen de eerste week de afgesproken uren doorbetaald te worden. De 2e en volgende weken betaalt de vraagouder de gastouder minimaal 5 uren door.
 • Wanneer een vraagouder na een periode van zwangerschapsverlof en/of ouderschapsverlof weer een beroep wil doen op zijn/haar gastouder, wordt geadviseerd om tijdens deze verlofperiode 5 uur per week door te betalen. De vraagouder bepaalt zelf of ze gebruik wil maken van de opvang.
 • Wanneer een kind tijdens de officiële opvanguren bij een vriendje/vriendinnetje gaat spelen moeten deze uren doorbetaald worden. De gastouder is ook op deze tijdstippen de verantwoordelijke persoon.
 • Wanneer een kind door de gastouder naar/van school of peuterspeelzaal gebracht en gehaald moet worden, worden breng- en haaltijden meegerekend als opvangtijden.       
 • Wanneer een gastouder tijdens de peuterspeelzaaluren beschikbaar blijft voor het gastkind, betaalt de ouder de helft van de uren door. Zijn er meerdere kinderen uit hetzelfde gezin bij deze gastouder en gaan die nog niet naar school, dan hoeft de opvang tijdens de peuterspeelzaal uren niet te worden doorbetaald.       
 • In de gastouderopvang rekenen we met halve uren en hele uren opvang. Daarom worden de opvanguren per dag naar boven afgerond naar halve of hele uren. Zo wordt dit ook op de maandstaat ingevuld. Ook de tijd van overdracht, bij halen en brengen, valt binnen de werkuren van de gastouder.       
 • Voor de start van de opvang is het mogelijk dat het kind (de kinderen) een paar dagdelen gaat(n) wennen bij de gastouder, hiervoor wordt het normale uurtarief berekend.       
 • De gastouder mag het kind (de kinderen) nooit alleen thuis laten.       
 • Van de gastouder wordt gevraagd om een ongeval van een gastkind, waarbij de dokter is geraadpleegd, te registreren en door te geven aan het gastouderbureau. Zij ontvangt hiervoor een registratieformulier ongevallen.       
 • Indien een kind ziek is en het medicijnen nodig heeft, mag de gastouder dit alleen toedienen als hierover overleg is geweest met de ouder. De gastouder is in het bezit van een medicijn toediening formulier. Dit moet ingevuld en ondertekend worden door gastouder en vraagouder op de dag dat het medicijn wordt toegediend.

WAT U VERDER MOET WETEN

Het gastouderbureau valt met de klachtenregeling onder de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. De procedure hoe te handelen bij een klacht ontvangt u bij het afsluiten van een koppeling.

Het gastouderbureau heeft ter inzage liggen:

 • Anti discriminatiebeleid en gedragscode
 • Inspectie rapport GGD. Deze is ook op de site van De Kinderbrug te vinden.

BEREIKBAARHEID GASTOUDERBUREAU DE KINDERBRUG, BEIJERINKSTRAAT 4, 8265 XC KAMPEN. TEL. 038/3311056. Email: info@de-kinderbrug.nl   www.de-kinderbrug.nl

Gastouderbureau De Kinderbrug is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.30 – 12.00 uur. Buiten deze uren om kunt u ons proberen te bellen. Zijn wij aanwezig, dan staan wij u te woord. Op de uren dat wij niet op het kantoor bereikbaar zijn, kunt u uw boodschap inspreken op het antwoordapparaat. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.Bereikbaarheid in het weekend en buiten kantooruren: Wanneer u ons in het weekend of buiten kantooruren belt, krijgt u het antwoordapparaat met daarop een telefoonnummer waar u ons in geval van nood kunt bereiken.

Onder een noodgeval verstaan wij ziekte van de gastouder, waardoor de vraagouder de volgende dag geen opvang heeft en op zeer korte termijn vervangende opvang nodig heeft. Ook kan het zijn dat u ons zeer dringend iets moet melden in verband met de opvang, wat niet kan wachten tot de volgende dag.